Nicki Minaj Talks Cash Money Drama; Has Lil Wayne's Back Forever